Naše poslání a cíle

 Základním účel a hlavní činnost SC vebr-sport, z.s. :

  • a) podporovat a pořádat volnočasové aktivity dětí a mládeže včetně organizování zážitkových a pobytových akcí, se zaměřením na účelné a smysluplné využívání volného času dětí a mládeže, 
  • b) provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky, 
  • c) vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, 
  • d) budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, 
  • e) vést své členy a ostatní zájemce o činnost spolku k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel a pěstování správných návyků pro vhodné využívání volného času, 
  • f) hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, 
  • g) zajišťovat v oblasti práce s mládeží a v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení 
  • h) dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. 


Comments